Υδροηλεκτρικά Εργοστάσια


Υδροηλεκτρικά Εργοστάσια


Η Υδροηλεκτρική Ενέργεια είναι η ενέργεια η οποία βασίζεται στην εκμετάλλευση και τη μετατροπή της κινητικής ενέργειας του νερού των ποταμών σε ηλεκτρική ενέργεια. Η μετατροπή αυτή πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, μέσω της πτερωτής του στροβίλου, έχουμε την μετατροπή της κινητικής ενέργειας του νερού σε μηχανική ενέργεια με την μορφή περιστροφής του άξονα της πτερωτής και στο δεύτερο στάδιο, μέσω της γεννήτριας, επιτυγχάνουμε τη μετατροπή της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική. Το σύνολο των έργων και εξοπλισμού μέσω των οποίων γίνεται η μετατροπή της υδραυλικής ενέργειας σε ηλεκτρική, ονομάζεται Υδροηλεκτρικό Έργο.

Τα υδροηλεκτρικά έργα αξιοποιούν ενεργειακά τον ανανεώσιμο, πρακτικά ανεξάντλητο και φυσικό πόρο «νερό» της εκάστοτε προτεινόμενης περιοχής η οποία ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις της Ελληνικής νομοθεσίας για την εγκατάσταση υδροηλεκτρικού σταθμού. Η υδροηλεκτρική ενέργεια βασίζεται στην εκμετάλλευση της δυναμικής ενέργειας του νερού μέσω των ποταμών και των φυσικών ή τεχνητών φραγμάτων.


Η ανάπτυξη ενός υδροηλεκτρικού εργοστασίου είναι ένα μακροχρόνιο και σύνθετο έργο η κατασκευή του οποίου βασίζεται απόλυτα στις εμπεριστατωμένες μελέτες από εξειδικευμένους πολιτικούς μηχανικούς, τοπογράφους, μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, γεωλόγους και ενεργειακούς μελετητές. Η φάση της κατασκευής του περιλαμβάνει τα έργα οδοποιίας και τις βελτιώσεις των υφιστάμενων οδών για την εξασφάλιση της πρόσβασης στην τοποθεσία του έργου, την κατασκευή φράγματος για τη συγκράτηση του νερού σε μια λίμνη (ταμιευτήρας), τη διάνοιξη μεγάλου αγωγού πολλών χιλιομέτρων για την οδήγηση της ροής του νερού προς το εργοστάσιο καθώς την κατασκευή του κτηρίου όπου εγκαθίστανται οι μηχανές με τις γεννήτριες καθώς και τα συστήματα τηλεπίβλεψης και τηλεχειρισμού. Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου, ακολουθεί το στάδιο της σύνδεσης του έργου με το δίκτυο.

Η αποθήκευση ποσοτήτων ύδατος σε φυσικές ή τεχνητές λίμνες, για ένα Υδροηλεκτρικό Σταθμό Παραγωγής, ισοδυναμεί πρακτικά με αποταμίευση Υδροηλεκτρικής Ενέργειας. Η προγραμματισμένη αποδέσμευση αυτών των ποσοτήτων ύδατος και η εκτόνωσή τους στους υδροστροβίλους οδηγεί στην ελεγχόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Έχοντας ως δεδομένη την ύπαρξη κατάλληλων υδάτινων πόρων και τον επαρκή εφοδιασμό τους με τις απαραίτητες βροχοπτώσεις, η Υδροηλεκτρική Ενέργεια καθίσταται ως μια από τις σημαντικότερες εναλλακτικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.