Φωτοβολταϊκά Πάρκα


Φωτοβολταϊκά Πάρκα


Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα με το τόσο πλούσιο ηλιακό δυναμικό που διαθέτει , η ηλιακή ενέργεια αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες του ενεργειακού προφίλ της. Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας είναι μία από τις βασικότερες πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που υλοποιείται κυρίως μέσα από την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια (μικρής κλίμακας) αλλά και γήπεδα (ευρείας κλίμακας). Με τον γενικό όρο φωτοβολταϊκά χαρακτηρίζονται οι βιομηχανικές διατάξεις μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική.

Ο όμιλός μας, έχοντας αποκτήσει εξειδίκευση και εμπειρία σε όλο το φάσμα των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, έχει αναπτύξει αρκετά φωτοβολταϊκά πάρκα κατά τη διάρκεια των ετών της λειτουργίας του.