Αιολικά Πάρκα


Αιολικά Πάρκα


Η εκμετάλλευση της ενέργειας του ανέμου από τον άνθρωπο αποτελεί μία πρακτική που βρίσκει τις ρίζες της στην αρχαιότητα, η οποία εξακολουθεί να εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα. Τα αιολικά πάρκα, πρόκειται για έργα που αφορούν την εκμετάλλευση και την αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού της χώρας μας, η οποία γίνεται εφικτή μέσω των ανεμογεννητριών.

Οι ανεμογεννήτριες είναι οι μηχανές οι οποίες μετατρέπουν την κινητική ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική ενέργεια. Η μετατροπή αυτή πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, μέσω της πτερωτής, έχουμε την μετατροπή της κινητικής ενέργειας του ανέμου σε μηχανική ενέργεια με την μορφή περιστροφής του άξονα της πτερωτής και στο δεύτερο στάδιο, μέσω της γεννήτριας, επιτυγχάνουμε την μετατροπή της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική.


Τα αιολικά πάρκα αποτελούν ανεξάρτητες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που αξιοποιούν το διαθέσιμο και ανανεώσιμο φυσικό πόρο «άνεμος» της εκάστοτε προτεινόμενης περιοχής η οποία ανταποκρίνεται σε όλες τις προϋποθέσεις της Ελληνικής νομοθεσίας για την εγκατάσταση ενός Αιολικού Πάρκου. Ο όμιλος, εκτός από τις προβλέψεις χωροθέτησης που προκύπτουν από το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Α.Π.Ε., βασίζει την επιλογή του για την καταλληλότητα της εκάστοτε επιλεγμένης περιοχής για την ανάπτυξη αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στις επικρατούσες ανεμολογικές συνθήκες βάσει των μακροχρόνιων μετρήσεων που λαμβάνονται από τους ανεμολογικούς ιστούς που εγκαθιστά για τη συλλογή των απαραίτητων ανεμολογικών δεδομένων. Επιπλέον, για την επιλογή της περιοχής λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η προσβασιμότητα της τοποθεσίας, η δυνατότητα σύνδεσης με το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης και οι απόψεις της τοπικής κοινωνίας σε σχέση με την ανάπτυξη των έργων στην περιοχή.

Η ανάπτυξη ενός αιολικού πάρκου είναι ένα μακροχρόνιο και σύνθετο έργο που αποτελείται από διάφορες φάσεις και συνοδά έργα, η κατασκευή των οποίων βασίζεται απόλυτα σε ακριβείς και εμπεριστατωμένες μελέτες από εξειδικευμένους πολιτικούς μηχανικούς, τοπογράφους, μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, γεωλόγους και ενεργειακούς μελετητές. Συγκεκριμένα, όσον αφορά το κατασκευαστικό μέρος, για την υλοποίησή του θα πρέπει να εκτελεστούν αρχικά τα έργα οδοποιίας και οι βελτιώσεις του υπάρχοντος οδικού δικτύου, όπου αυτό απαιτείται ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη πρόσβαση στους χώρους του εργοταξίου.

Ακολουθεί η διαμόρφωση πλατειών εργασίας προκειμένου να καταστεί εφικτή η πρόσβαση των επικαθήμενων γερανοφόρων οχημάτων και φορτηγών που θα χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες ανέγερσης των ανεμογεννητριών. Στη συνέχεια πραγματοποιούνται οι θεμελιώσεις για την υλοποίηση των οποίων γίνονται οι απαραίτητες εκσκαφές, τοποθετείται ο σιδηρούς οπλισμός καθώς και τα σύστηματα γείωσης και γίνεται η σκυροδέτηση των βάσεων. Επιπλέον, στις επιμέρους εργασίες περιλαμβάνονται οι επιχωματώσεις, η εκσκαφή χαντακιών για τις καλωδιώσεις, η κατασκευή υποσταθμού εφόσον απαιτείται, η κατασκευή των έργων σύνδεσης με το δίκτυο και η κατασκευή κτηρίου ελέγχου όπου εγκαθίστανται και τα συστήματα τηλεπίβλεψης και τηλεχειρισμού.

Η ανέγερση των ανεμογεννητριών καθώς και η εγκατάσταση των εσωτερικών μερών τους αποτελούν το τελικό στάδιο της κατασκευής πριν από τη σύνδεση του έργου με το δίκτυο.

Η αιολική ενέργεια αποτελεί μια πρακτικά ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Δεδομένου του υψηλού αιολικού δυναμικού της χώρας μας προς εκμετάλλευση, σε συνδυασμό με τη ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών που ενσωματώνεται στις σύγχρονες ανεμογεννήτριες, συμβάλλει σημαντικά στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.